Advisors & Coordinators
Advisors
Dr Anil Khurana CCRH
Dr EswaraDas GHF
Dr T K Hareendranath IHMA
Dr Piyush Joshi HMAI
Dr A Kannan GHF
Dr Jayesh Sanghavi GHF
Dr Sreevals Menon GHF
Dr Ravi M Nair SKHMC
Dr. Esmail Sait GHF
Dr S Praveen GHF